Radny Lubiński ponad prawem?

„Uroczyście ślubuję… przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polski…” – te słowa padły z ust radnego Mirosława Lubińskiego podczas ślubowania i zaprzysiężenia na stanowisko radnego wojewódzkiego podczas pierwszej sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Dlaczego o nich wspominamy? Gdyż sprawdziliśmy, jak z tej przysięgi wywiązuje się radny.

Wracamy do kontrowersyjnej sprawy działalności spółki radnego wojewódzkiego Mirosława Lubińskiego – GREEN VETRO. Sprawę tę obiecaliśmy monitorować po emisji pierwszego materiału dziennikarskiego w dniu 6-go kwietnia w materiale pod tytułem:

„Wszystkim lekarzom się powadzi, tym w polityce najbardziej”

 To wtedy ujawniliśmy niejasne okoliczności funkcjonowania przychodni lekarskiej prowadzonej przez spółkę należącą do radnego Lubińskiego. Nasze zaniepokojenie zwrócił fakt świadczenia przez ów podmiot usługi na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pod nazwą „Prewencja rentowa”. Już na wczesnym etapie naszego śledztwa dziennikarskiego okazało się, że przychodnia doktora Lubińskiego zlokalizowana przy ulicy Bolesława Chrobrego 2 w Wałbrzychu prowadzi swoją działalność niezgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Nie spełnia warunków sanitarno-epidemiologicznych oraz nie posiada odbiorów strażackich.

Spółka GREEN VETRO, której większościowym udziałowcem, a przez to beneficjentem rzeczywistym jest radny Mirosław Lubiński, złożyła ofertę w postępowaniu konkursowym nr XII-NR.A-2024-2026/1 i otrzymała intratny, kilkuletni kontrakt do zrealizowania na terenie Wałbrzycha. Umowa opiewa na kwotę kilku milionów złotych. Niezmiernie dziwi fakt uzyskania przez spółkę w/w Umowy w świetle otrzymanych od ZUS dokumentów konkursowych, w których redakcja bez trudu dopatrzyła się wielu poważnych nieprawidłowości, żeby nie powiedzieć poświadczeń nieprawdy i rażących braków formalnych. Z nieznanego nam powodu komisja ZUS-owska, która oceniała wniosek spółki GREEN VETRO, nie dopatrzyła się tych ewidentnych uchybień, dyskwalifikujących wniosek już na etapie formalnym. ZUS nie pokwapił się na żadną kontrolę jednostki składającej ofertę, mimo że ten podmiot pierwszy raz aplikował do ZUS o tak duży kontrakt. Analizując dokumenty konkursowe otrzymane przez redakcję z ZUS nasuwają się fundamentalne pytania o rzetelność przeprowadzonego postępowania.

Jednym z najważniejszych zapisów konkursu było:

„Oferent przystępujący do konkursu jest zobowiązany spełniać od dnia złożenia oferty wszystkie warunki określone w „Specyfikacji wymagań dla ośrodka realizującego umowę” dla zadeklarowanej w ofercie liczby osób w turnusie”.

Zapis §5 ust. 8 pochodzący z warunków składania ofert wskazuje (w podpunktach 1-9) jakiego rodzaju dokumenty należy dołączyć do oferty. Z kolei w §7 ust. 8 zawarty jest zapis, że oferent jest zobowiązany spełniać wymagania określone w Regulaminie od dnia złożenia oferty, a niespełnienie któregokolwiek wymagania spowoduje jej odrzucenie. 

Tymczasem w dokumentach ofertowych złożonych przez spółkę radnego i doktora Lubińskiego błędów oraz poświadczeń stanu dalece odbiegającego od faktycznego jest bez liku:

1. Green Vetro Sp. z o.o. został wpisany do rejestru podmiotów leczniczych w dniu 6 października 2023 r. Tymczasem promesa zawarcia umowy w zakresie korzystania z basenu należącym do MOSiR w Szczawnie-Zdroju oraz promesa zawarcia umowy w zakresie korzystania z krioterapii ogólnoustrojowej – kriokomory należącej do Dom Zdrojowy Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A. w Szczawnie Zdroju wystawione są dnia 5 października 2023 r. W związku z tym wskazują podmiot leczniczy, który w dniu 5 października 2023 r. nie istniał. Wynika z tego, że promesy poświadczają nieprawdę. Jest to również brak formalny, ponieważ oferent – wpisany do rejestru podmiotów leczniczych dopiero w dniu 6 października 2023 r. nie przedstawił wymaganych promes.  

2. W złożonej ofercie z dnia 11 października 2023 r. brak jest oświadczenia o tym, czy oferent jest, czy nie jest podmiotem leczniczym – punkt IV.9 oferty.

3. Oferent na dzień złożenia oferty nie dysponował lokalem, w którym miałby świadczyć usługi. Umowa na jego dzierżawę podpisana została w późniejszym terminie oraz nie została załączona do oferty, mimo takiego wymogu.

4. Oferent na dzień złożenia oferty nie dysponował sprzętem, który wskazuje jako posiadany – załączone do oferty zostały zdjęcia sprzętu należącego do innego podmiotu.

5. W oświadczeniu z dnia 11 października 2023 r. o spełnieniu wymagań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zostały zawarte oświadczenia nieprawdziwe w zakresie:

dostępności architektonicznej (punkt 1.1) – budynek nie spełnia wymogów w tym zakresie – brak wydzielonego na stałe holu, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych o określonych parametrach,

dostępności informacyjno-komunikacyjnej (punkt 1.3.c) – podmiot nie prowadził nigdy strony internetowej, a tym samym nie zapewniał i nie zapewnia informacji o zakresie działalności w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywany maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania.

6. Prawdopodobnie wskazany w ofercie wykaz kadry realizującej program rehabilitacji leczniczej zawierał informacje o osobach, które nigdy nie świadczyły usług na rzecz oferenta.

W przypadku powyższej kwestii, ZUS odmówił redakcji przesłania tego załącznika, co uniemożliwiło dotarcie do tych osób i weryfikacje ich uczestnictwa w realizacji usług medycznych świadczonych przez spółkę GREEN VETRO.

Ponad wyżej opisane uchybienia należy wskazać, że w lokalach, gdzie świadczone są usługi rehabilitacji przez wybrany przez ZUS podmiot, brak jest odbiorów dokonanych przez sanepid oraz straż pożarną. Zastrzeżenia budzi także posiadany sprzęt, gdyż prawdopodobnie nie ma on ważnych odbiorów technicznych – do takich przykładów można zaliczyć m.in. defibrylator.

W związku z powyższym redakcja zażądała stanowiska ZUS w następujących sprawach:

Czy powyżej przedstawione uchybienia w ofercie złożonej przez Green Vetro Sp. z o.o. do konkursu ofert nr VIII-XVIII-NR.A-2024-2026 mogą stanowić czyn zabroniony poświadczania nieprawdy w dokumentach mających znaczenie prawne w celu wyłudzenia świadczeń z ZUS? Jeżeli tak to czy ZUS zamierza samodzielnie, jako organ wprowadzony w błąd, złożyć w tej sprawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do organów ścigania?

Czy działanie członków komisji konkursowej ZUS ignorujące uchybienia wybranej oferty konkursowej może świadczyć o niedopełnieniu przez komisję obowiązków i stanowić czyn zabroniony, a jeżeli tak to czy ZUS zamierza samodzielnie, jako organ wprowadzony w błąd, złożyć w tej sprawie złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do organów ścigania?

Czy w związku ze wskazanymi uchybieniami będzie przeprowadzona kontrola prawidłowości złożonej oferty pod kątem wprowadzenia ZUS w błąd?

Czy w związku ze wskazanymi uchybieniami będzie przeprowadzona kontrola prawidłowości wykonywania świadczeń finansowanych z ZUS?

Ze względu na rozwojowy charakter tej sprawy, niebawem do niej powrócimy.

3 thoughts on “Radny Lubiński ponad prawem?

  1. No cóż. Doktor niepomny na ostrzeżenia, żeby nie zadawał się z czarcim pomiotem bo ten, likwiduje narzędzia, którymi się posluguje gdy przestaną my być użyteczne.

  2. Jestem zdziwiony i zaskoczony.
    Ale to jest jest tylko pryszcz na …, zasłona i klapki na oczy dla niewolników
    Być może ma to związek z moimi sprawami ZUS, na moja szkodę tylko 1,5 mln PLN, ale dla Narodu Polskiego to już ok. 200 ml zl rocznie ?, czego Polacy nie ogarniają a Dami swego czasu zablokował czy odrzucał moje mailowe sygnały m.in. zawiadomienia do OLAF UE za skutecznie / nieskutecznie pośrednictwem podejrzanego Marka Prawdy przedstawiciela KE w Polsce, obecnie podsekretarz stanu MSZ- prywaty Sikorskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *