Polityka prywatności

W dniu 25 maja 2018 r. weszło  w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane potocznie „RODO”, którego celem jest unowocześnienie oraz ujednolicenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie całej Unii Europejskiej.

Przepisy rozporządzenia RODO wymagają, aby administrator danych osobowych przekazał osobie, której dane osobowe zbiera i przetwarza pewne istotne informacje związane z tymi procesami

Wykonując ten obowiązek informacyjny Telewizja Dami Wałbrzych jako podmiot przetwarzający Państwa dane osobowe pozyskane w trakcie naszej współpracy, poniżej przekazuje informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:

I. Administrator danych osobowych  

 1. Administratorem danych jest: Telewizja Dami Wałbrzych, ul. Kasztelańska 86, XI piętro, 58-316 Wałbrzych;
 2. Telewizja Dami Wałbrzych nie zatrudnia inspektora ochrony danych. W sprawie przetwarzania danych osobowych można się z nami kontaktować w formie elektronicznej dami@dami.walbrzych.pl oraz tradycyjną pocztą na adres administratora wskazany w pkt. 1 powyżej.

II. Kategorie danych, które przetwarzamy:

Przetwarzamy dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu (stacjonarny
i komórkowy), fax. W przypadku umów zawieranych z Telewizja Dami Wałbrzych dodatkowo przetwarzane będą: adres zamieszkania oraz inne dane wymagane przepisami prawa dla wykonania i rozliczenia umowy.

III. W jaki sposób pozyskaliśmy dane osobowe

Dane osobowe pozyskaliśmy w trakcie naszej współpracy przy: 

 1. zawarciu i wykonywaniu umów i usług świadczonych na rzecz Telewizji Dami Wałbrzych, 
 2. wypełnianiu formularza kontaktowego oraz rubryki „dodaj komentarz”, kiedy dane osobowe zostały przekazane przez Państwa osobiście. 

IV. Cele przetwarzania danych osobowych

Zależnie od relacji Telewizja Dami Wałbrzych może przetwarzać dane osobowe w celu:

 1. nawiązania współpracy, zawarcia umowy;
 2. przekazania informacji, komentarzy, materiałów, danych związanych z działalnością Telewizji Dami Wałbrzych.

V. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Telewizję Dami Wałbrzych może być: 

 1. zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO: Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych. W przypadku pozyskiwania danych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Może Pani/Pan wycofać zgodę w każdym czasie przesyłając swój wniosek pocztą elektroniczną na adres dami@dami.walbrzych.pl lub przesyłką pocztową na adres administratora wskazany w pkt I powyżej. 
 2. wykonanie i rozliczenie umowy –– art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO: Telewizja Dami Wałbrzych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją umowy, której jest Pani/Pan stroną. W przypadku przetwarzania danych w tym celu może nie przysługiwać Pani/Panu prawo do sprzeciwu lub w przypadku jego zgłoszenia, niemożliwa będzie realizacja takiej umowy. Wciąż posiada Pani/Pan prawo dostępu do takich danych ich poprawiania, a także pozostałe uprawnienia, o których mowa poniżej. 
 3. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Telewizji Dami Wałbrzych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO: Telewizja Dami Wałbrzych może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji uzasadnionych interesów Telewizji Dami Wałbrzych, o ile nie przeważają nad nimi Pani/Pana podstawowe prawa i wolności. Telewizja Dami Wałbrzych może przetwarzać Pani/Pana dane
  w celu prowadzenia korespondencji oraz przekazywania informacji o działalności Telewizji Dami Wałbrzych.

VI. Odbiorcy danych oraz przekazywanie danych do państw trzecich

Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom ani państwom trzecim
i/lub organizacjom międzynarodowym.

VII. Okres przechowywania danych osobowych

Pozyskane od Państwa dane osobowe Telewizja Dami Wałbrzych będzie przetwarzać w okresie określonym w przepisach.

VIII. Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Telewizję Dami Wałbrzych posiada Pani/Pan następujące uprawnienia: prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Uprawnienia te może Pani/Pan wykonać w następujący sposób:

 1. prawo dostępu do danych – będzie Pani/Pan mogła/mógł domagać się informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarza Telewizja Dami Wałbrzych, w tym otrzymania kopii swoich danych osobowych przetwarzanych przez Telewizję Dami Wałbrzych;
 2. prawo do sprostowania danych: będzie Pani/Pan mogła/mógł domagać się poprawienia Pani/Pana danych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia danych, które są niekompletne;
 3. prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym): będzie Pani/Pan mogła/mógł domagać się od Telewizji Dami Wałbrzych usunięcia wszystkich swoich danych w przypadku, kiedy nie są już niezbędne do celów dla jakich zostały zebrane, w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub gdy Pani/Pana dane były przetwarzane niezgodnie z prawem. Nie będzie Pani/Pan mogła skorzystać z uprawnienia do usunięcia danych, gdy ich przetwarzanie przez Telewizję Dami Wałbrzych wynika z realizacji przepisów prawa.
 4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w razie podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (np. gdy uważa Pani/Pan, że Telewizja Dami Wałbrzych podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych narusza Pani/Pana prawa albo ich nie wykonuje) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 5. prawo do sprzeciwu – będzie Pani/Pan mogła/mógł w dowolnym momencie domagać się wstrzymania przetwarzania Pani/Pana danych przez Telewizję Dami Wałbrzych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją w wypadku, w którym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do celów wynikających prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Telewizję Dami Wałbrzych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO. W takim wypadku Telewizja Dami Wałbrzych przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba że będą istnieć ważne prawnie i uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw
  i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Sprzeciw można wnieść w dowolnej formie do Telewizji Dami Wałbrzych, w tym pocztą elektroniczną na adres: dami@dami.walbrzych.pl. 

6. prawo do ograniczenia przetwarzania danych: w przypadku kiedy: 

 • zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania danych, na okres pozwalający Telewizji Dami Wałbrzych sprawdzić prawidłowość tych danych; 
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie Pan/Pani chciał/a, aby zostały usunięte;
 • Pani/Pana dane nie będą już potrzebne Telewizji Dami Wałbrzych, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do obrony lub dochodzenia roszczeń;
 • Pani/Pan wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych;

IX. Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani też profilowane.